• list_banner1

Auditoriýa oturgyçlaryny nädip arassalamaly we dezinfeksiýa etmeli

Auditoriýa oturgyçlaryny yzygiderli arassalamak we abatlamak barada aýdylanda, ýatda saklamaly birnäçe möhüm zat bar:

 

habarlar01

 

Zygyr matadan ýa-da dokma matalaryndan ýasalan auditoriýa oturgyçlary üçin:
Lighteňil tozany aýyrmak üçin ýuwaşlyk bilen basyň ýa-da tozan sorujy ulanyň.
Bölejik maddalaryny ýuwaşlyk bilen ýuwmak üçin ýumşak çotga ulanyň.Dökülen içgiler üçin suwy kagyz polotensalary bilen batyryň we ýyly bitarap ýuwujy serişde bilen ýuwaşja süpüriň.
Arassa mata bilen üýşüriň we pes otda guradyň.
Matada çygly matalary, ýiti zatlary ýa-da kislotaly / gidroksidi himiki serişdeleri ulanmakdan gaça duruň.
Munuň ýerine arassa, ýumşak mata bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň.

Hakyky deri ýa-da PU derisinden ýasalan auditoriýa oturgyçlary üçin:
Lighteňil tegmilleri ýumşak arassalaýjy ergin we ýumşak mata bilen arassalaň.Güýçli süpürmekden gaça duruň.Uzak wagtlap hapalanmak üçin, bitarap arassalaýjy ergini ýyly suw (1% -3%) bilen garyşdyryň we tegmili süpüriň.Arassa suw eşigi we buf bilen gury mata bilen ýuwuň.Guradylandan soň, degişli mukdarda deri kondisionerini deň derejede çalyň.
Gündelik tehniki hyzmat etmek üçin deriniň ýüzüni arassa we ýumşak mata bilen ýuwaşlyk bilen süpürip bilersiňiz.

Agaçdan ýasalan auditoriýa oturgyçlary üçin:
Zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin içgileri, himiki serişdeleri, gyzdyrylan ýa-da gyzgyn zatlary göni ýere goýmaň.Boş bölejikleri ýumşak, gury pagta mata bilen yzygiderli süpüriň.Gyzgyn çaý bilen tegmilleri aýryp bolýar.Gurandan soň, gorag plyonkasyny emele getirmek üçin ýeňil mumy çalyň.Agaç ýüzlerine zeper ýetirip biljek gaty metal önümlerinden ýa-da ýiti zatlardan ägä boluň.

Metal materiallardan ýasalan auditoriýa oturgyçlary üçin:
Gaty ýa-da organiki erginleri, çygly matalary ýa-da kaustiki arassalaýjylary ulanmakdan gaça duruň, sebäbi olar çyzylmagyna ýa-da poslamagyna sebäp bolup biler.Arassalamak üçin güýçli kislotalary, aşgarlary ýa-da abraziw poroşoklary ulanmaň.Tozan sorujy ähli materiallardan ýasalan oturgyçlar üçin amatlydyr.Örülen simlere zeper ýetmezlik üçin sorujy çotgany ulanmazlyk üçin seresap boluň we gaty sorujy ulanmaň.Netijede, köpçülik ýerlerinde ulanylýan auditoriýa oturgyçlaryny yzygiderli dezinfeksiýa etmek, materiallara garamazdan adamlary howpsuz saklamak üçin möhümdir.


Iş wagty: 25-2023-nji oktýabr